Rectificatie

Raamovereenkomst voor de uitvoering van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van Vlarebo en Vlarema en dienstverlening in het kader van Vlarem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Leen Symons
Telefoon
-
E-mail
leen.symons@wenz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290652

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de uitvoering van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van Vlarebo en Vlarema en dienstverlening in het kader van Vlarem

Referentienummer: AZS-16EI/17/104-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is:
- Uitvoeren van bodemonderzoeken (beschrijvend, oriënterend)
- Het opstellen en begeleiden van kleinschalige bodemsaneringsprojecten
- Opmaak van technische verslagen voor grondverzet
- Uitvoeren van waterbodemonderzoek
- Opmaak van sloopopvolgingsplannen
- Het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid inzake omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
- Het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid betreffende grensoverschrijdend transport en toepassing van bodem en grond/afvalstoffen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533806

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 215-446902

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De tekst in het bestek (blz 17) m.b.t. de financiële en economische draagkracht wordt als volgt aangepast. "Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten: 1° een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn: o De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 750.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het opmaken van Technische Verslagen, Oriënterende Bodemonderzoeken, Beschrijvende Bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, analyse van baggerspecie (voor de verschillende expertises, tezamen). o De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 125.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: Milieucoördinatie en Milieuadvies (voor de verschillende expertises, tezamen). 2° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte. " wordt gewijzigd in "Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de volgende documenten: 1° een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn: o Voor perceel 1 en perceel 2: De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 750.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het opmaken van Technische Verslagen, Oriënterende Bodemonderzoeken, Beschrijvende Bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, analyse van baggerspecie (voor de verschillende expertises, tezamen). o Enkel voor perceel 2: De inschrijvers moeten kunnen aantonen een jaarlijkse omzet van 125.000 euro (excl. BTW) te hebben gerealiseerd betreffende de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: Milieucoördinatie en Milieuadvies (voor de verschillende expertises, tezamen). 2° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte. "

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!