VIVAQUA
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering, plaatsing en ingebruikneming van twee HS-cabines voor ons station van Tailfer en dat van Vedrin

De levering, plaatsing en ingebruikneming van twee HS-cabines voor ons station van Tailfer en dat van Vedrin

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE3 - RÉGION WALLONNE
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VIVAQUA
Ter attentie van
De vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de opdracht wordt de kandidaat verondersteld op erewoord te verklaren dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in speciale sectoren.
VIVAQUA behoudt zich het recht voor om, ofwel bij de kandidaat, ofwel rechtstreeks bij derden, deze verklaring te controleren.
De kandidaat is bovendien verplicht om bij zijn aanvraag tot deelneming een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming te voegen.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur :
- een getuigschrift van erkenning voor minstens subcategorie P2 / klasse 5 of een bewijsdossier conform de voorschriften van artikel 3 §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken of, voor aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie, een getuigschrift afgeleverd door de hiervoor bevoegde instelling of het bewijs van inschrijving op een lijst van aannemers die erkend zijn in die andere lidstaat, samen met elk document dat aantoont dat het getuigschrift of de inschrijving gelijkwaardig is met het hierboven vereiste getuigschrift;
- een lijst met minstens twee referenties van soortgelijke opdrachten betreffende de levering, de plaatsing en de ingebruikneming van HS-cabines, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij.
Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen :
- het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen,
- het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen,
- een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Conform artikel 3 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en conform de rechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2015 moet de kandidaat zelf de voorwaarden inzake erkenning vervullen zonder dat hij de erkenning van een onderaannemer kan inroepen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.