Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Rectificatie

RO vernieuwing/uitbreiding bep. elektr. installaties “zeer lage veiligh.sp." metro+premetro Brussels

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17424
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+322 2042225
E-mail
[email protected]
Fax
+322 2041502

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://be.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309616

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RO vernieuwing/uitbreiding bep. elektr. installaties “zeer lage veiligh.sp." metro+premetro Brussels

Referentienummer: DITP-DIOV BM CSC-BB 1468-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de vernieuwing of uitbreiding van bepaalde elektrische installaties zogenaamde “zeer lage veiligheidsspanning” voor de metro et premetronet van het Brussels Gewest.
Maken eveneens deel uit van de evacuatiewerken van oude kringen en uitrustingen afstand.
Deze opruimingswerken – voornamelijk ter hoogte van de kabelladders en de lokalen worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud van de tool.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514557

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-229442

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
niks
Te lezen:
VERBETEREND BERICHT NR. 1 : - Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat: - Technische bepalingen Punt 3.2.2. : Geluidsinstallatiekast De kosten voor de uitrustingen en software voor de aanpassing moeten worden opgenomen in de post 3.3.3. Opleiding over de voorgestelde uitrustingen – deel DIOV - Punt 4.3.3.1. : Werking van de alarmtelefoontoestellen. De kosten voor de uitrustingen en software voor de aanpassing moeten worden opgenomen in de post 4.3.2. Oplevering van de installatie voor indienststelling – deel DIOV - Meetstaat: - Post 1.4.3. : een doos en zijn camera('s) >op 4 meter : index b1 Post 1.4.4. : een doos en zijn camera('s) >op 4 meter : index b2 Posten 2.1.7. à 2.1.10 : de eenheiden zijn in m² Posten 2.2.15 et 2.2.16 : de eenheiden zijn in m Post 4.1.13 : telefoonverdeler type R3 met volledige brandbescherming omvattende twee (niet vijf) kolommen, klemmen, toebehoren (verlichting, stopcontacten voor telefonie en stroom, enz.) Post 4.1.20. : technische kast met geperforeerde deuren voor datacenter Samenstelling : . 4 slack spools voor het opslaan van te lange vezelkabels . 1 aardingsset . 1 kit van 2 PDUs met 21xC13 et 3xC19. Mannelijke connector IEC60309 3 m blauwe kabelconnector, enkelfasig, software en EP042 gateway, twee temperatuursensoren en 4 verbindingskabels inbegrepen. - . 1 coolboot zijhekdeksel van de kast 3,26"x4,7" . Kast 800 mm breed, 1219 mm diep, 45HU hoog (2160 mm), met geperforeerde deur vooraan en dubbele geperforeerde deur achteraan, met zijpanelen aan beide zijden, zwarte kleur . Patchpanel 1 HU voor 4 FAP-modules - Administratieve bepalingen: - Criterium 3 (pagina 12) De inschrijvers houden geen rekening met de 6 laatste lijnen van criterium 3. - De camera('s) die de inschrijvers hebben voorgesteld om de tests uit te voeren, worden op 24 juli 2018 om 10.00 uur verstrekt. - De opening van de offertes voorzien op dinsdag 24 juli 2018 om 10 u wordt behouden - BELANGRIJK - In de bij zijn offerte te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van dit verbeterend bericht.

Overige nadere inlichtingen

VERBETEREND BERICHT NR. 1 : - Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat: - Technische bepalingen: - Punt 3.2.2. : Geluidsinstallatiekast De kosten voor de uitrustingen en software voor de aanpassing moeten worden opgenomen in de post 3.3.3. Opleiding over de voorgestelde uitrustingen – deel DIOV - Punt 4.3.3.1. : Werking van de alarmtelefoontoestellen. De kosten voor de uitrustingen en software voor de aanpassing moeten worden opgenomen in de post 4.3.2. Oplevering van de installatie voor indienststelling – deel DIOV - Meetstaat: - Post 1.4.3. : een doos en zijn camera('s) >op 4 meter : index b1 Post 1.4.4. : een doos en zijn camera('s) >op 4 meter : index b2 Posten 2.1.7. à 2.1.10 : de eenheiden zijn in m² Posten 2.2.15 et 2.2.16 : de eenheiden zijn in m Post 4.1.13 : telefoonverdeler type R3 met volledige brandbescherming omvattende twee (niet vijf) kolommen, klemmen, toebehoren (verlichting, stopcontacten voor telefonie en stroom, enz.) Post 4.1.20. : technische kast met geperforeerde deuren voor datacenter Samenstelling : . 4 slack spools voor het opslaan van te lange vezelkabels . 1 aardingsset . 1 kit van 2 PDUs met 21xC13 et 3xC19. Mannelijke connector IEC60309 3 m blauwe kabelconnector, enkelfasig, software en EP042 gateway, twee temperatuursensoren en 4 verbindingskabels inbegrepen. - . 1 coolboot zijhekdeksel van de kast 3,26"x4,7" . Kast 800 mm breed, 1219 mm diep, 45HU hoog (2160 mm), met geperforeerde deur vooraan en dubbele geperforeerde deur achteraan, met zijpanelen aan beide zijden, zwarte kleur . Patchpanel 1 HU voor 4 FAP-modules - Administratieve bepalingen: - Criterium 3 (pagina 12) De inschrijvers houden geen rekening met de 6 laatste lijnen van criterium 3. - De camera('s) die de inschrijvers hebben voorgesteld om de tests uit te voeren, worden op 24 juli 2018 om 10.00 uur verstrekt. - De opening van de offertes voorzien op dinsdag 24 juli 2018 om 10 u wordt behouden - BELANGRIJK - In de bij zijn offerte te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van dit verbeterend bericht.