Beringen
Rectificatie

Heraanleg Fietspaden, Wegenis en riolering Molendijk fase 3

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beringen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mijnschoolstraat 88
Plaats
Beringen
Postcode
3580
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicole Geuens
Telefoon
+32 11430254
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11434658

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.beringen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279557

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg Fietspaden, Wegenis en riolering Molendijk fase 3

Referentienummer: Beringen-PPP066-2347/7013/R000132 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg van riolering en fietspaden Molendijk deel 3 tussen Heerbaan en toegangsweg RWZI.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523587

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De meetstaat in excel werd toegevoegd.