Rectificatie

Het bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum KOUTERMAN te Alken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
dbv-architecten
Nationaal identificatienummer
0423.902.569_25565
Postadres
Prins Bisschopssingel, 34/b3
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11229074
E-mail
stefan.hermans@dbv-architecten.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dbv-architecten.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329451

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het bouwen van een woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum KOUTERMAN te Alken

Referentienummer: dbv-D1054 WZC Kouterman-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215212 - Bouwen van bejaardenhuis

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De nieuwbouw van een woonzorgcentrum bestaande uit een bejaardenhuis met 90 bedden, 33 assistentiewoningen en een dagopvang voor de vzw + een lokaal dienstencentrum voor het OCMW van Alken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500173

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 004-004510

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Informatief overzicht van de wijzigingen tov het basisdossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!