Paleis voor Schone Kunsten
Rectificatie

BOZ-PASSAGESQUARE-2020

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer
0895.408.978_139
Postadres
Ravensteinstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sam Deckmyn
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376767

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BOZ-PASSAGESQUARE-2020

Referentienummer: BOZAR-PASSAGESQUARE-2020-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De realisatie van een voetgangersverbinding tussen het Paleis voor Schone Kunsten en Square Brussels Meeting Centre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518043

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van de sessies is verplicht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
2
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van de sessies is verplicht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
3
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van de sessies is verplicht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
4
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van de sessies is verplicht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
5
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Verplichte informatiesessie op woensdag 10 juni 2020 om 10u00 en op woensdag 17 juni 2020 om 10.u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van beide sessies is verplicht.
Te lezen:
Bijkomende informatiesessie op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. De aanwezigheid van de inschrijvers op één van de sessies is verplicht.

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend verplicht plaatsbezoek op woensdag 24 juni 2020 om 10u00. Erratum meetstaat perceel 5