Aankondiging van een opdracht

Bouw 4 mobiele klassen

Werken
Publicatie datum
19-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Scholengroep-aan-Zee | 8400 Oostende, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
44211000 - Prefabgebouwen
45214000 - Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
Korte inhoud
Bouw 4 mobiele klassen
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
RSZ- en BTW-attest
Minimum vereisten
De inschrijver dient op de dag van de opening van de offertes over een geldig RSZ- en BTW-attest te beschikken.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Minimum vereisten
Drie referenties volstaan
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing