AZ DELTA
Rectificatie

AZ Delta Roeselare campus Brugsesteenweg verbouwing perceel 1: verbouwing blok X en blok M

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ DELTA
Nationaal identificatienummer
0505.931.808_518567
Postadres
Rode Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de heer D. Delameilleure
Telefoon
+32 51238051
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377757

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AZ Delta Roeselare campus Brugsesteenweg verbouwing perceel 1: verbouwing blok X en blok M

Referentienummer: AZ DELTA-0741_VMB&XVP_perceel 1: verbouwing blok X en blok M-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

AZ Delta Roeselare campus Brugsesteenwegverbouwingswerkenperceel 1: verbouwing blok X en blok M

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519229

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aan de hand van de gestelde vragen op het forum werden een aantal documenten/plannen toegevoegd aan het dossier