BELGOPROCESS NV
Rectificatie

BRANDWEREND DICHTMAKEN EN HERSTELLEN VAN DOORVOERINGEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BELGOPROCESS NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gravenstraat 73
Plaats
Dessel
Postcode
2480
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Tina Caeyers
Telefoon
+32 14334463
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14334469

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.belgoprocess.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BRANDWEREND DICHTMAKEN EN HERSTELLEN VAN DOORVOERINGEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: BRSC/JUGO/DOORVOERINGEN/2016

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45343100 - Aanbrengen van brandwering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten het brandwerend dichtmaken / herstellen van doorvoeringen (EI 30/ 60/ 90/120) en in enkele gevallen het voorzien van een 'krimpkous, wurgmof of manchette' rond (kunststof) leidingen. Deze afdichtingen kunnen van permanente of tijdelijke/ wegneembare aard zijn.
Alle producten en toepassingen dienen te voldoen aan de norm EN13501-2 en de bepalingen in het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing. (bijlage 7 en bijlage 1 paragraaf 2.1)
Het betreft een raamovereenkomst voor 1 jaar met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging (max. 3 keer)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523649

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Erkenning aannemer
In plaats van:
Klasse D4 en D20
Te lezen:
Klasse D1

Overige nadere inlichtingen

LET OP: het betreft een aanpassing van een reeds gepubliceerde opdracht. Enkel voor kandidaten die dit bestek tijdig opgevraagd hebben