Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PG1338-80214C - Herinrichting stationsomgeving Bilzen

Deze opdracht omvat de bouw van een autobusstation (7 halteplaatsen) , parking (42 parkeerplaatsen) en fietspad.
Door in te schrijven bevestigt de aannemer dat hij het terrein bezocht heeft en dat hij zich bewust is van de situatie ter plaatse en de moeilijkheden tijdens de werken kan inschatten.
Tijdens de werken moet de stationsomgeving blijvend kunnen bediend worden door de bussen van De Lijn. Ook de perrons en stationsgebouwen moeten steeds op een veilige en comfortabele manier te bereiken zijn.


Datum van verzending van deze aankondiging
01-08-2017
Publicatiedatum
01-08-2017
Deadline
06-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Van Herreweghe
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: C