Scholengroep Arkorum vzw
Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen van raamgehelen met bijhorende isolatiewerken FASE II

Vernieuwen van raamgehelen met bijhorende isolatiewerken

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep Arkorum vzw
Postadres
Kattenstraat 33, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Clotuche Pierre-François

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61.
Attest RSZ
Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale
verplichtingen.
Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid
heeft om te ondertekenen.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: D