Rectificatie

Stedelijke basisschool "De Zonnebloem", Boomsesteenweg 387 te 2610 Wilrijk. Doorlichtingsproject. Brandtechnische werken, speelplaatsrenovatie, interne verbouwingswerken, en een nieuwbouwvolume. Bestek SO/16/1162877.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Nationaal identificatienummer
AG SO
Postadres
Lange Gasthuisstraat 15
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marcelle Huet
Telefoon
+32 33383293
E-mail
marcelle.huet@so.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://so.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stedelijke basisschool "De Zonnebloem", Boomsesteenweg 387 te 2610 Wilrijk. Doorlichtingsproject. Brandtechnische werken, speelplaatsrenovatie, interne verbouwingswerken, en een nieuwbouwvolume. Bestek SO/16/1162877.

Referentienummer: SO/16/1162877

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502137

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijking extra document toegevoegd "ZON.AB.118b.borderel buitenschrijnwerk erratum

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!