Rectificatie

Deinze Bachte-Maria-Leerne Leernsesteenweg - bouwen van 33 koopwoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Nationaal identificatienummer
KL
Postadres
Ravensteinstraat 12
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Hans Heyse
Telefoon
+32 92235045
E-mail
info@volk.woonnet.Be
Fax
+32 92330623

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.klehetvolk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Deinze Bachte-Maria-Leerne Leernsesteenweg - bouwen van 33 koopwoningen

Referentienummer: 2017053

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531055

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 11:00
Te lezen:
28-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 28 november 2017, 11.00. Reden van wijziging uiterste datum offerte: Er zijn aanvullende plannen elektriciteit en sanitair ter verduidelijking van de meetstaat toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. Deze worden ter beschikking gesteld op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/244/ON/2017.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!