Rectificatie

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 17
Plaats
Heist-op-den-Berg
Postcode
2220
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Versweyveld
Telefoon
+32 15228630
E-mail
technische.dienst@heist-op-den-berg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.heist-op-den-berg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290706

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

Referentienummer: Gemeente Heist-op-den-Berg-De Bos-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat de aanleg van een volledig gescheiden stelsel. De opdracht is opgesplitst in 2 aanbestedingsdossiers, zie e-procurement: deel riolering, deel groenaanleg. De infrastructuurwerken omvatten in hoofdzaak:
*rooien van beplantingen;
*vellen en ontstronken van bomen;
*opbreken van verhardingen;
*opbreken van lijnvormige elementen;
*grondwerken voor aanleg wegenis;
*uitgraven voor waterbuffers;
*grondwerken voor aanleg van nutsleidingen;
*ophoging met grond;
*aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten miv grondwerken;
*bouwen van overstortconstructie;
*aanleggen van lijnvormige elementen;
*plaatsen van straatkolken;
*aanleg van funderingen;
*rijweg in asfaltbeton;
*rijweg in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen (rood, grijs);
*wandelpad in bruine betonstraatstenen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533974

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1