Rectificatie

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Heist-op-den-Berg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 17
Plaats
Heist-op-den-Berg
Postcode
2220
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Versweyveld
Telefoon
+32 15228630
E-mail
technische.dienst@heist-op-den-berg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.heist-op-den-berg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290706

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heist-op-den-Berg: Wegenis- en rioleringswerken De Bos

Referentienummer: Gemeente Heist-op-den-Berg-De Bos-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat de aanleg van een volledig gescheiden stelsel. De opdracht is opgesplitst in 2 aanbestedingsdossiers, zie e-procurement: deel riolering, deel groenaanleg. De infrastructuurwerken omvatten in hoofdzaak:
*rooien van beplantingen;
*vellen en ontstronken van bomen;
*opbreken van verhardingen;
*opbreken van lijnvormige elementen;
*grondwerken voor aanleg wegenis;
*uitgraven voor waterbuffers;
*grondwerken voor aanleg van nutsleidingen;
*ophoging met grond;
*aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten miv grondwerken;
*bouwen van overstortconstructie;
*aanleggen van lijnvormige elementen;
*plaatsen van straatkolken;
*aanleg van funderingen;
*rijweg in asfaltbeton;
*rijweg in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen;
*voetpad in betonstraatstenen (rood, grijs);
*wandelpad in bruine betonstraatstenen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533974

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!