Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 083444-Stabilisering en aanpassing aan het vrijeruimteprofiel van rotswanden te Mellier

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- grondwerken in rotsachtig terrein om 2 nabijgelegen rotswanden te stabiliseren;
- plaatsen kabelsleuven;
- realisatie gracht.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
24-12-2017
Deadline
12-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE34 - Prov. Luxembourg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45111212 - Steenvrij maken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Espace Solvay - Rue Ernest Solvay 1
Plaats
LUIK
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V. via het forum vraag & antwoord aan het adres van het
E-mail
ppcell@tucrail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Erkenning: Categorie G, klasse 5;

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!