INFRABEL - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 083444-Stabilisering en aanpassing aan het vrijeruimteprofiel van rotswanden te Mellier

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- grondwerken in rotsachtig terrein om 2 nabijgelegen rotswanden te stabiliseren;
- plaatsen kabelsleuven;
- realisatie gracht.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
24-12-2017
Deadline
12-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE34 - Prov. Luxembourg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45111212 - Steenvrij maken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Espace Solvay - Rue Ernest Solvay 1
Plaats
LUIK
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V. via het forum vraag & antwoord aan het adres van het
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Erkenning: Categorie G, klasse 5;

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja