De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Albertkanaal – Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308555

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Albertkanaal – Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1108-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221120 - Bouwen van viaduct

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het vervangen van de spoorbruggen te Kuringen, Hasselt door één nieuwe stalen brug met vergrootte doorvaarthoogte. De werken omvatten bijgevolg het vernieuwen van de landhoofden, funderingen, de kokerbruggen op beide oevers,het aanpassen van wegenis en taluds, het aanpassen van de spoorinfrastructuur, het bouwen van een keerconstructie, het bouwen van twee fietstunnels, de verbreding van het kanaal en alle bijhorende werkzaamheden.
Voor detail : zie bestek p.5 "Beschrijving van de werken".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514405

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-225453

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er worden met dit terechtwijzend bericht nog 2 plannen toegevoegd aan de besteksdocumenten, met name plan nr. AAK-18-1108-F151-33-21A-003700_2-1-F151A en plan nr. AAK-18-1108-F020-Spoorbrug Kuringen-Montage-F021A.