Rectificatie

R/002540 en R/004308: Boutersem, Malendriesstraat - Boskouterstraat.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lydia Vandezande - May Denier
Telefoon
+32 11266350
E-mail
publicaties@infrax.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.infrax.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293257

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R/002540 en R/004308: Boutersem, Malendriesstraat - Boskouterstraat.

Referentienummer: Infrax-R002540 en R004308 BV Bos -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral: Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering. - Wegherstellingswerken - Aanleg van nieuwe wegenis - Bouwen van pompstation - Groenaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536815

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!