Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de sportcluster in de Gentbrugse Meersen te Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92425772
E-mail
Tina.Kellner@Farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://https://www.farys.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289700

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een aannemer voor de uitbreiding van de sportcluster in de Gentbrugse Meersen te Gent

Referentienummer: TMVW A-F-9000-BT01-17-002-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45236100 - Verharding voor diverse sportvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De stad Gent wenst de sportcluster Gentbrugse Meersen uit te breiden. De projectgrond is gelegen ter hoogte van de Boer Janssensstraat - Hoogoeverstraat te 9050 Gentbrugge en betreft een oppervlakte van 10,7 ha. De werken zullen vermoedelijk in maart 2018 van start gaan en zullen 100 werkdagen duren.
Er werd voor geopteerd de opdracht op te splitsen in 2 percelen:
PERCEEL 1 (categorie C, klasse 7): rioleringen, drainage, wandelpaden, sportterreinen, trimpiste, mountainbike- en BMX-parcours,...
PERCEEL 2 (categorie D, klasse 3): scoorderstoren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535966

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
06-12-2017
Te lezen:
14-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
06-12-2017
Te lezen:
14-12-2017

Overige nadere inlichtingen

BIJKOMENDE INFO d.d. 05/12/2017 naar aanleiding van de reeds door u en/of andere kandidaten gestelde vragen: *AANGEPASTE inventaris Perceel 1 *Terechtwijzend bericht nr.2 U dient bij uw offerte, middels een afzonderlijke nota, te verklaren dat u rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie. GELIEVE GEBRUIK TE WILLEN MAKEN VAN DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE INVENTARISSEN BIJ HET INDIENEN VAN UW OFFERTE.