GEMEENTEBESTUUR DEERLIJK
Aankondiging van een opdracht

GESUBSIDIEERDE RESTAURATIEWERKEN AAN DE MONUMENTALE SINT-COLUMBAKERK TE DEERLIJK LOT 1 RESTAURATIEWERKEN

DAKWERKEN: VERVANGEN VAN DE ASBESTLEIEN DOOR NATUURLEIEN
GEVELWERKEN: HERSTEL BAKSTEENMETSELWERK, VOEGWERKEN EN NATUURSTEEN
KERKZOLDERS: HERSTEL KAPCONSTRUCTIE, WERKEN TOEGANKELIJKHEID EN VERNIEUWEN ELECTRICITEIT

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GEMEENTEBESTUUR DEERLIJK
Postadres
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk, BE
Contactpunt(en)
Technische dienst
Ter attentie van
Tine Degloire

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te
bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Economische en financiële draagkracht

Juridische situatie van de inschrijver - vereiste
bewijsstukken (uitsluitingscriteria)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de
inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te
bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Vakbekwaamheid

Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste
bewijsstukken (selectiecriteria)
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken
uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door
getuigschriften van goede uitvoering.
Volgens het KB van 15 juli 2011 mag elke
belanghebbende aannemer een offerte indienen en
waarbij over de voorwaarden van de opdracht kan
worden onderhandeld met de inschrijvers
1° kwalificaties
a) studiekwalificaties : diploma's en studiecertificaten
van de uitvoerders en of van het ondernemingskader
en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor
de leiding van de renovatiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar
relevante beroepservaring en/of getuigschriften
2° de lijst van gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens
de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften
van goede uitvoering.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: D24