Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Rectificatie

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17200
Postadres
Thonetlaan 102 - bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Björn Van de Walle
Telefoon
+32 37302558
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.maritiemetoegang.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314564

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Referentienummer: Maritieme Toegang-00441-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221110 - Bruggenbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520089

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-299717

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

plannen (.zip-bestanden) bijgevoegd