Rectificatie

Geïntegreerde campus Brugge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marksesteenweg 58
Plaats
KORTRIJK
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 56241290
E-mail
dieter.dobbelaere@howest.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.howest.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289826

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Geïntegreerde campus Brugge

Referentienummer: HOWEST-RSS.076 - 1724 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerp en bouw van een duurzame geïntegreerde campus Howest in de stationsomgeving Brugge

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532889

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-432241

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen om Toelichting gesteld tot 20.11.2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!