Rectificatie

Geïntegreerde campus Brugge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Marksesteenweg 58
Plaats
KORTRIJK
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 56241290
E-mail
dieter.dobbelaere@howest.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.howest.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289826

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Geïntegreerde campus Brugge

Referentienummer: HOWEST-RSS.076 - 1724 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerp en bouw van een duurzame geïntegreerde campus Howest in de stationsomgeving Brugge

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532889

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-432241

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen om Toelichting gesteld tot 20.11.2017