Rectificatie

Meerjarige open opdracht (2018-2021) tegen prijslijst voor dakwerken aan de militaire infrastructuur, gelegen in de zone van het Plateau ROCOURT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank Garrein
Telefoon
+32 24415527
E-mail
Frank.Garrein@mil.be
Fax
+32 24439426

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290207

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meerjarige open opdracht (2018-2021) tegen prijslijst voor dakwerken aan de militaire infrastructuur, gelegen in de zone van het Plateau ROCOURT

Referentienummer: MRMP-I/S-18IS629-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige overheidsopdracht betreft:
- een meerjarige overeenkomst van werken tegen prijslijst betreffende dakwerken, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek;
- het uitvoeren van preventieve of correctieve onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande gebouwen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot opdrachten voor het uitvoeren van beperkte aanpassings- en renovatiewerken;
- een stock-aanneming die betrekking heeft op werken waarvan de plaats, de exacte aard en/of de omvang niet a priori bepaald zijn in dit bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533763

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Presentatie en lijst deelnemers informatievergaderingen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!