Gemeente Erpe-Mere
Rectificatie

Oprichten van een gebouw voor sport en jeugd op het gemeentelijk domein "Steenberg".

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Erpe-Mere
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oudenaardsesteenweg 458
Plaats
Erpe-Mere
Postcode
9420
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wim Langendries
Telefoon
+32 3253603440
E-mail
[email protected]
Fax
+32 53603401

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.erpe-mere.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oprichten van een gebouw voor sport en jeugd op het gemeentelijk domein "Steenberg".

Referentienummer: Erpe-Mere-PPP06J-291/7016/23/2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Oprichten van een gebouw voor sport en jeugd op het gemeentelijk domein "Steenberg".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523497

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Detailmeetstaat posten stabiliteit toegevoegd.