Rectificatie

Herinrichting administratieve diensten Fase 1: Burgerzaken en Grondgebiedzaken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Diepenbeek
Nationaal identificatienummer
0207.465.974
Postadres
Dorpsstraat 14
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Mc Pherson
Telefoon
+32 470201038
E-mail
cindy.mcpherson@diepenbeek.be
Fax
+32 11322865

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.diepenbeek.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting administratieve diensten Fase 1: Burgerzaken en Grondgebiedzaken

Referentienummer: 2017N002494

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535541

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten in het te downloaden document bleken onvolledig. Het te downloaden document werd vervangen door een exemplaar waarin de volledige aanbestedingsdocumenten te verkrijgen/consulteren zijn. Het complete dossier is consulteerbaar via volgende weblink: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/491/19/2017