Rectificatie

Herinrichting administratieve diensten Fase 1: Burgerzaken en Grondgebiedzaken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Diepenbeek
Nationaal identificatienummer
0207.465.974
Postadres
Dorpsstraat 14
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Cindy Mc Pherson
Telefoon
+32 470201038
E-mail
cindy.mcpherson@diepenbeek.be
Fax
+32 11322865

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.diepenbeek.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting administratieve diensten Fase 1: Burgerzaken en Grondgebiedzaken

Referentienummer: 2017N002494

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535541

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten in het te downloaden document bleken onvolledig. Het te downloaden document werd vervangen door een exemplaar waarin de volledige aanbestedingsdocumenten te verkrijgen/consulteren zijn. Het complete dossier is consulteerbaar via volgende weblink: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/491/19/2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!