Rectificatie

Uitbreiding stedelijke basisschool Winkelomheide, renovatie sporthal en buitenschrijnwerk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Werft 20
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Gert Aernouts
Telefoon
+32 14566307
E-mail
gert.aernouts@geel.be
Fax
+32 14566239

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.geel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitbreiding stedelijke basisschool Winkelomheide, renovatie sporthal en buitenschrijnwerk

Referentienummer: 2017-209

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262800 - Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534184

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het V&G plan van is toegevoegd aan de ter beschikking gestelde documenten op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1689/2P/2017. Aan de andere documenten is niets gewijzigd.