Rectificatie

Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Maasmechelen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Heirstraat 239
Plaats
Maasmechelen
Postcode
3630
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Erwin Vranken
Telefoon
+32 89769682
E-mail
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax
+32 89769679

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.maasmechelen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 17/141

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536569

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.2.2
In plaats van:
10-01-2018
Te lezen:
10-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Er is geen openbare zitting, er worden dus geen prijzen voorgelezen. De offertes dienen de Dienst Overheidsopdrachten (Administratief Centrum Maasmechelen - 2de verdiep, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen) te bereiken op de voormelde datum om 11 uur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!