Rectificatie

Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Maasmechelen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Heirstraat 239
Plaats
Maasmechelen
Postcode
3630
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Erwin Vranken
Telefoon
+32 89769682
E-mail
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax
+32 89769679

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.maasmechelen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kerkplein Opgrimbie: renovatie - uitvoerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 17/141

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536569

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.2.2
In plaats van:
10-01-2018
Te lezen:
10-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Er is geen openbare zitting, er worden dus geen prijzen voorgelezen. De offertes dienen de Dienst Overheidsopdrachten (Administratief Centrum Maasmechelen - 2de verdiep, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen) te bereiken op de voormelde datum om 11 uur.