Agentschap Plantentuin Meise
Rectificatie

Levering en installatie WKK Plantentuin Meise

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Plantentuin Meise
Nationaal identificatienummer
0540.708.286_507162
Postadres
Nieuwelaan 38
Plaats
Meise
Postcode
1860
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22600975
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.plantentuinmeise.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312464

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en installatie WKK Plantentuin Meise

Referentienummer: APM-APM-2018-001-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45251220 - Bouwen van warmte-krachtcentrale

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Levering en installatie WKK Plantentuin Meise

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517630

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
01-08-2018 09:00
Te lezen:
10-08-2018 09:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
01-08-2018 09:00
Te lezen:
10-08-2018 09:00

Overige nadere inlichtingen

-