Universiteit Hasselt
Aankondiging van een opdracht

UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw labo chemie.” Opdracht 3 : hvac, sanitair en technische gassen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Martelarenlaan 42
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs
Telefoon
+32 11268062
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.uhasselt.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Ingenieurs- en architectenbureau ESSA
Nationaal identificatienummer
BE 0452206575
Postadres
Halensebaan 35
Plaats
Diest
Postcode
3290
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 13353769
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.essa.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/341/FG/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Martelarenlaan 42
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs
Telefoon
+32 11268062
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.uhasselt.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Onderwijs

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw labo chemie.” Opdracht 3 : hvac, sanitair en technische gassen

Referentienummer:   2017-050

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Universiteit Hasselt, Agoralaan gebouw D te 3590 Diepenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

UHasselt - Campus Diepenbeek Nieuwbouw labo chemie.” Opdracht 3 : hvac, sanitair en technische gassen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   23-04-2018

Einde:   26-04-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient te beschikken over minimaal 3 referenties die de afgelopen 5 jaar
werden uitgevoerd, waarvan het totale bedrag van uitvoering (bouwwerken, afwerking
en technieken) minimaal 8.000.000 EUR excl. btw bedroeg en waarvan de inschrijver minimaal
instond voor de uitvoering van werken met betrekking tot verwarming, koeling,
ventilatie en sanitair, voor een bedrag van minimaal 1.500.000 EUR excl. btw. Als datum
geldt de datum van voorlopige oplevering. Ten minste één referentie moet betrekking
hebben op een gebouw met hoofdzakelijk laboratoria.
Bovendien moet de inschrijver aantonen dat hij of zijn onderaannemer beschikt over minimaal
3 referenties die de afgelopen 5 jaar werden uitgevoerd, van werken die betrekking
hebben op de aanleg van leidingnetten voor technische gassen, en waarvan het bedrag
van uitvoering minimaal 125.000 EUR excl. btw bedroeg. Als datum geldt de datum
van voorlopige oplevering.
Attesten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd bevatten minimaal
volgende informatie :
- de attesten worden afgeleverd en ondertekend door een bevoegde afgevaardigde van
de bouwheer;
- de attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop de
werken werden uitgevoerd;
- de attesten geven aan of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en
regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
Als een beroep wordt gedaan op de draagkracht van andere entiteiten, zoals bedoeld in
artikel 73 van het KB plaatsing, en als die draagkracht bepalend is voor de selectie, dan
dient in de offerte vermeld voor welk gedeelte een beroep wordt gedaan op die draagkracht
en welke entiteiten worden voorgesteld. In dat geval dient aan de aanbestedende
overheid aangetoond dat de inschrijver zal beschikken over de middelen die voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijk zijn. Dit dient te gebeuren door de verbintenis van
deze entiteiten om aan de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen, over
te maken.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 7

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   29-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   29-05-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   29-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42 te 3500 Hasselt

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen omtrent de procedure en voor technische inlichtingen kan de inschrijver
contact opnemen met de ontwerper, Ingenieurs- en architectenbureau ESSA. Enkel vragen
gesteld per email, gericht aan [email protected] met vermelding van het nummer van
het bestek (ref UHasselt/2017-050 – ref ESSA 16838/03), worden behandeld.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017