Gemeente Buggenhout
Aankondiging van een opdracht

Herinrichting begraafplaats Centrum

Herinrichting begraafplaats Centrum

Publicatiedatum
07-10-2015
Deadline
11-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45261400 - Aanbrengen van beplating
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Buggenhout
Postadres
Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Vinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1