NV De Scheepvaart
Aankondiging van een opdracht

WBK-BB0024. Renovatie van grondduikers.

Dit project omvat:
- het droogzetten van de duikers door het overpompen van de bestaande waterloop naar het
kanaal, en het terug overpompen naar de afwaarts gelegen beek indien vereist;
- het herstellen van interne en externe waterdichte en niet-waterdichte scheuren;
- Het uitvoeren van herstellingen aan de in- en uitgangen van de duikers;
- het vernieuwen van twee duikers met de kousmethode;
- het plaatsen van sponningen en schotbalken;
- het opmaken van uitvoeringsplannen, as-builtplannen en rekennota's.

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
08-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart
Postadres
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Finotto Gabriella Pierina

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

2 De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden
geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond,
ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke
behandelingsbeleid;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
§4 Voor een open aanbesteding verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet
in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing.
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de niet- uitsluiting bewijzen
op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht.

Economische en financiële draagkracht

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.

Vakbekwaamheid

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren.