GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aankondiging van een opdracht

NIEUWBOUW & RENOVATIE VOOR VERZORGENDE, COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE SECTOR EN SPORTHAL TE DENDERMONDE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
0850.036.635_16739
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip De Smet
Telefoon
+32 27909415
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315549

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3493/95/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=GO%21-21011%2F18423002%2F2018%2F3493%2FKVB-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

NIEUWBOUW & RENOVATIE VOOR VERZORGENDE, COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE SECTOR EN SPORTHAL TE DENDERMONDE

Referentienummer:   GO!-21011/18423002/2018/3493/KVB-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45214410 - Bouwen van polytechnische school

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

NIEUWBOUW & RENOVATIE MIDDELBARE SCHOOL VOOR VERZORGENDE (verpleegkunde/haartooi), COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE SECTOR (garage/carrosserie)
EN SPORTHAL TE DENDERMONDE

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45214230 - Bouwen van speciale school

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE232 - Arr. Dendermonde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Domein GO! - DENDERMONDE, BEGIJNHOFLAAN 1, 9200 DENDERMONDE.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

BOUWEN EN RENOVATIE VAN EEN POLYTECHNISCHE SCHOOL MET SPORTHAL

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Referentie betreft werken aan een werkplaats voor onderhoud en herstelling van verschillende voertuigen  / Weging:   5

Kostencriterium - Naam:   PRIJS  / Weging:   95

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   730

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   De verplichte opties zijn in het bestek beschreven.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

De samenvattende meetstaat wordt zo spoedig mogelijk middels een rectificatie op documenten toegevoegd, zet dit dossier bij uw favorieten in e-tendering en registreer u in de 3P Cloud met uw mailadres wanneer u de opdrachtdocumenten download, een automatische mailing wordt verstuurd bij het opladen van de samenvattende meetstaat.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.
* Het UEA dient volledig door de onderaannemer(s) te worden ingevuld en dient alle informatie betreffende deze onderaannemer(s) te bevatten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn

Eventuele minimumeisen:

1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

referentie betreft werken aan een schoolgebouw waarvan het bedrag voor de bouwwerken minstens 4.500.000,00 euro excl. btw bedraagt (inclusief eerste uitrusting).
De beschrijving van de verplichte referentie dient vergezeld te gaan van een fotoreportage die de situatie vóór en na de werken in voldoende mate en gedetailleerd beschrijft. Deze reportage mag maximaal 10 DIN-A 4-pagina's tellen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D +
referentie betreft werken aan een schoolgebouw waarvan het bedrag voor de bouwwerken minstens 4.500.000,00 euro excl. btw bedraagt (inclusief eerste uitrusting).
De beschrijving van de verplichte referentie dient vergezeld te gaan van een fotoreportage die de situatie vóór en na de werken in voldoende mate en gedetailleerd beschrijft. Deze reportage mag maximaal 10 DIN-A 4-pagina's tellen.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   20-09-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   19-03-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-09-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Huis van het GO!, Willebroekkaai 36 in Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien door 2 aanbesteders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

De samenvattende meetstaat wordt zo spoedig mogelijk middels een rectificatie op documenten toegevoegd bij de opdrachtdocumenten, zet dit dossier bij uw favorieten in etendering en registreer u in de 3P cloud met uw emailadres, een automatische mailing wordt verstuurd bij het opladen van de samenvattende meetstaat !
Rekening houdend met de specificiteit van de opdracht, is een plaatsbezoek verplicht, op straffe van uitsluiting van de offerte van de inschrijver, indien hij niet op het bezoek aanwezig was.
Het plaatsbezoek heeft vooral tot doel de machines en installaties te tonen die door de inschrijver verhuist moeten worden en de bijhorende coördinatie tussen eerste uitrusting en bouw hieromtrent te duiden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-07-2018