Rectificatie

RAN3015 - Rio-link Ranst, Weg- en rioleringswerken Pater Domstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rio-Link NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mechelsesteenweg 66
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289715

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RAN3015 - Rio-link Ranst, Weg- en rioleringswerken Pater Domstraat

Referentienummer: Rio-Link-RAN3015-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Opbraak van bestaande verhardingen
- Renovatie van de bestaande riolering
- De aanleg van een DWA-riolering
- De aanleg van een RWA-riolering (verbinding)
- De aanleg van een persleiding en pompstation
- Voorzien van huisaansluitingen DWA
- Aanleg nieuwe wegenis in asfaltverharding met betonnen kantopsluiting
- Aanleg van inritten in betonstraatstenen en bermverharding in grasbetonstenen
- Herpofileren van bestaande grachten
- Aanleg van WADI
- Aanleg van fietssuggestiestroken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533119

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Aangepast bestek, Technisch verslag, milieuhygiënisch onderzoek en nieuwe meetstaat worden toegevoegd.