Gemeente Hechtel-Eksel
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en renovatie van de bestaande hoofdbibliotheek Hechtel-Eksel - Perceel 3: Elektriciteit

Deze opdracht maakt deel uit van het project "Uitbreiding en renovatie van de bestaande hoofdbibliotheek Hechtel-Eksel".
Deze opdracht heeft betrekking op perceel 3 "Elektriciteit"
De volgende percelen binnen dit project worden afzonderlijk gegund, maar ze zullen gedeeltelijk gelijktijdig worden uitgevoerd:
- perceel 1: Ruwbouwwerken wind- en weerdicht
- perceel 2: Sanitair - HVAC
- perceel 4: Lift
- perceel 5: Interieurwerken
De uit te voeren opdracht binnen perceel 3 "Elektriciteit" heeft tot doel het aanleggen van een volledige elektrische installatie in gedeeltelijk nieuwbouw en renovatie van de hoofdbibliotheek.
De opdracht omvat ondermeer
- afbraakwerken
- aansluiten van aardingslussen en aardingselektroden
- voedingskabels naar verdeelborden en elektrische toestellen
- volledige verdeelborden met het geheel van beveiligingsapparaten en schakelapparatuur
- verlichtingsinstallatie
- schakelaars, drukknoppen, stopcontacten, domoticasysteem
- alarm- en waarschuwingsinstallatie bij brand
- toegangscontrole verplaatsen
- telefooninstallatie verplaatsen
- aansluiting zonnewering
- TV-distributienet en geluidsverdeling
- dataleidingennet
- warmwaterbereiding
- leidingen, incl. kapwerken
- ...

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45312000 - Installeren van alarmsystemen en antennes
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Hechtel-Eksel
Postadres
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Renckens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2