Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor werken betreffende de herinrichting van het park gelegen te Zwarte Vijversstraat 76 en de inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein gelegen Menenstraat 38-40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek PERCEEL 1 Herinrichting van het park en inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Nationaal identificatienummer
0207.366.501_24418
Postadres
Graaf van Vlaanderenstraat, 20
Plaats
Brussel
Postcode
1080
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling
Telefoon
+32 26004925
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.molenbeek.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378827

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378827

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Molenbeek-Saint-Jean+%283p%29-CDC+20.005-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor werken betreffende de herinrichting van het park gelegen te Zwarte Vijversstraat 76 en de inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein gelegen Menenstraat 38-40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek PERCEEL 1 Herinrichting van het park en inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein

Referentienummer:   Molenbeek-Saint-Jean (3p)-CDC 20.005-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het is voorzien in het kader van deze opdracht het park gelegen te Zwarte vijversstraat 76 te herinrichten en het aangrenzende braakliggend terrein gelegen te Menenstraat 38-40 te inrichten. Dit perceel werd door de gemeente aangekocht met het oog op de uitbreiding van het park en het creëren van een tweede toegang. De invoering van deze toegang voorziet een verhoging van de frequentie en de invoering van een regelmatige doorgang die de sociale controle bevordert. Dit alles om een coherente ruimte te bieden die toegankelijk is voor alle burgers.
Deze opdracht bestaat uit twee percelen waarvan de aard, het voorwerp en de kenmerken bepaald zijn in het technische deel van het bestek:
- Perceel 1 : Herinrichting van het park en inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein;
- Perceel 2 : Ontmanteling en verwijdering van bestaande hekken en poorten, levering en installatie van nieuwe hekken en poorten;

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Herinrichting van het park en inrichting van het aangrenzend braakliggend terrein

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Zwarte Vijversstraat 76 en Menenstraat 38-40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het is voorzien in het kader van deze opdracht het park gelegen te Zwarte vijversstraat 76 te herinrichten en het aangrenzende braakliggend terrein gelegen te Menenstraat 38-40 te inrichten. Dit perceel werd door de gemeente aangekocht met het oog op de uitbreiding van het park en het creëren van een tweede toegang. De invoering van deze toegang voorziet een verhoging van de frequentie en de invoering van een regelmatige doorgang die de sociale controle bevordert. Dit alles om een coherente ruimte te bieden die toegankelijk is voor alle burgers.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Ontmanteling en verwijdering van bestaande hekken en poorten, levering en installatie van nieuwe hekken en poorten

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Zwarte Vijversstraat 76 en Menenstraat 38-40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het is voorzien in het kader van deze opdracht het park gelegen te Zwarte vijversstraat 76 te herinrichten en het aangrenzende braakliggend terrein gelegen te Menenstraat 38-40 te inrichten. Dit perceel werd door de gemeente aangekocht met het oog op de uitbreiding van het park en het creëren van een tweede toegang. De invoering van deze toegang voorziet een verhoging van de frequentie en de invoering van een regelmatige doorgang die de sociale controle bevordert. Dit alles om een coherente ruimte te bieden die toegankelijk is voor alle burgers.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   100

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het huidige perceel zal via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gelanceerd worden.


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 vormt
het loutere feit van deelname aan de plaatsingsprocedure van deze opdracht, en dus van indiening van de offerte, de impliciete
verklaring op erewoord van de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67
tot 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende Overheidsopdrachten (impliciete verklaring op erewoord). we zijn gericht op de
uitsluitingsgevallen betreffende strafrechtelijke veroordelingen (cf. Art. 67, 1° tot 7° van de Wet van 17 juni 2016 en art. 61 van
het KB van 18 april 2017) en de uitsluitingsgeval betreffende niet-betaling belatingen en heffingen of socialezekerheidsbijdragen
(cf. Art. 68 van de Wet van 17 juni 2016 en art. 62 en 63 van het KB van 18 april 2017).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Overeenkomstig artikel 70 van het KB van 17 april 2017:
“De aanvraag tot deelneming of de offerte vermeldt:
1° ofwel dat de kandidaat of inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;
2° ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende
aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag
tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde
instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze
certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de
referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was,
alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991
houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aanbestedende overheid stelt de Commissie voor
erkenning der aannemers ingesteld door de voormelde wet hiervan onmiddellijk op de hoogte.”
Eventuele minimumeisen: 2 Perceel 1 – Rijbaankussens: De vereiste erkenningscategorie is C en de

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Ondercategorieën : G3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-08-2020

Plaatselijke tijd:   08:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   12

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020