Regie der Gebouwen
Rectificatie

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gulden Vlieslaan 87 b2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Projectgroep gevangenissen
Telefoon
+32 25416905
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291740

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule

Referentienummer: RDGB-2017-111555-DBFM-SEL-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Antwerpen, FOD Justitie, Bouw van een penitentiaire inrichting (440 plaatsen) via DBFM-formule
De Regie der Gebouwen wenst d.m.v. een publiek-private samenwerking te voorzien in de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen. Dit project kadert in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (het ‘Masterplan gevangenisinfrastructuur’).
Huidige Opdracht betreft het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (cfr. de terbeschikkingstelling) van een nieuwe penitentiaire inrichting met een capaciteit van 440 plaatsen te Antwerpen, onderverdeeld in drie entiteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537053

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 239-495508

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de vragen- en antwoordenlijst.