Rectificatie

AZ Delta Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ DELTA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rode-Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Sabien Cailliau
Telefoon
+32 51237111
E-mail
sabien.cailliau@azdelta.be
Fax
+32 51237626

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290118

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AZ Delta Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Referentienummer: AZ DELTA-B014312_P3.5-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 3.5 - Voltooiing BU2

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533356

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 211-437459

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Met betrekking tot de openbare procedure van perceel 3.5 - Voltooiing BU2, bezorgen wij u hierbij een overzicht van "vraag en antwoord", die aanvullende informatie bevat t.o.v. het aanbestedingsdossier. U kan deze terugvinden via de link die werd toegevoegd aan de publicatie van het erratum of hierna: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UNUZYS1VBSzEyMThSMjlCRUdEM1BIWUI4Si4u