Universiteit Gent
Rectificatie

Veg-I-tec: Stoomvoorziening

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer
0248.015.142_20859
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ugent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376606

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Veg-I-tec: Stoomvoorziening

Referentienummer: Universiteit Gent-2VOM003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45251230 - Bouwen van stoominstallatie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft betrekking op het inrichten en installeren van een stoomlokaal met toebehoren, als technische voorziening en ondersteuning voor de verdere uitbouw van de proeftuin VEG-i-TEC, gelokaliseerd op Campus Kortrijk van de Universiteit Gent.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517795

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende documenten