de Jongh-Bierwerts architecten bvba
Rectificatie

Nieuwbouwproject NAH - De Vrije Vlinder II - Brasschaat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
de Jongh-Bierwerts architecten bvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bredabaan 513
Plaats
brasschaat
Postcode
2930
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pieter Bierwerts
Telefoon
+32 36515168
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289297http://

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293432

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouwproject NAH - De Vrije Vlinder II - Brasschaat

Referentienummer: DJB-architecten-DVV2-NAH-DE MICK-BRASSCHAAT-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwbouwproject NAH - De Vrije Vlinder II - Brasschaat - lot : algemene bouwwerken, technieken en afwerkingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537232

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-499441

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-02-2018
Te lezen:
12-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
11-02-2018
Te lezen:
12-02-2018

Overige nadere inlichtingen

-