Stad Hoogstraten
Aankondiging van een opdracht

Betonrenovatie brug Meerleseweg en brug Hondsdijk

Betonrenovatie brug Meerleseweg en brug Hondsdijk

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw
45262330 - Reparatie van betonwerk
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Hoogstraten
Postadres
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, BE
Contactpunt(en)
De heer Jeroen Schalckens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
*Deze werken zullen uitgevoerd worden door een gecertificeerde aannemer, conform de procescertificatie PTV-BPC-560-01 en TRA-BPC-560-01 van BCCA.
Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat, 53 ~ 1040 Brussel
Tel.: 02/238.24.11 ~ Fax: 02/238.24.01 ~ E-mail :[email protected]
(http://www.bcca.be/index.cfm?cat=search&action=bcca_documents#foo_2)
Conform deze certificatie, zullen deze werken uitgevoerd worden door minimaal één geattesteerde uitvoerder per ploeg van 6 arbeiders.
Inschrijvende aannemer voegt de bewijsvoering van zijn certificatie, de attesten van de uitvoerder(s) en de BENOR bewijzen van de gebruikte producten bij zijn inschrijving.
* Een lijst van werken (beschreven in pnt 01.15 van de technische bepalingen) die de afgelopen 10 jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat d.m.v. dit systeem uitgevoerde structurele injectiewerkzaamheden minimaal 10 jaar ervaring bestaat en waarbij gebleken is dat 10 jaar geleden gerepareerde constructies geen verouderingsverschijnselen hebben vertoond. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een lijst van werken beschreven in pnt 01.30 die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Vereiste erkenning: E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 1