Aankondiging van een opdracht

4.1.43.1. Wijkcontract "Park Alsemberg" te Sint-Gillis - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Werken
Publicatie datum
26-11-2014
Deadline
12-01-2015 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Directie Vervoerinfrastructuur | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
45214200 - Schoolgebouwen
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233120 - Wegenbouwwerken
Korte inhoud
In het kader van het wijkcontract "Park Alsmenberg" te Sint-Gillis hebben de werken als doel:
- De herinrichting van gevel tot gevel van de volgende straten:
* Lissabonstraat;
* Vestingstraat;
* Selderijstraat;
* Garibaldistraat.
- De herinrichting van gevel tot gevel van de ruimten genaamd « de schitterende ruimten »:
* Schitterende ruimte genaamd « de twee banken» : Montenegrostraat, Defnetstraat en Vorstsesteenweg;
* Schitterende ruimte genaamd « plateau de Villa's »: Villalaan tussen de Garibaldistraat en de Alsembergsesteenweg;
- De herinrichting van het grote schoolplein van de gemeentelijke school nr. 1-2 van Sint-Gillis gelegen op de hoek van de Wipstraat en de Fortstraat met het doel om geopend te zijn voor publiek buiten de schooluren.
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht.
De aandacht van de aannemer wordt eveneens gevestigd op het feit dat het schoolplein gedurende het gehele jaar geopend is, behalve tijdens de schoolvakanties en dat de werken aan het schoolplein in geen enkel geval de organisatie van de school, noch de leerlingen tijdens de examenperiodes mogen hinderen. De werken op het schoolplein moeten sindsdien onvoorwaardelijk plaatshebben tijdens de schoolvakanties.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Art. 70. In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie C en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 06 geraamd door de aanbestedende overheid);
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in 1° kan aantonen.
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken ;
Art. 74. Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Minimum vereisten
erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie C en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 06 geraamd door de aanbestedende overheid)
truck tower-crane sharing