Aankondiging van een opdracht

Gebouw voor het ACB - Applicatiecentrum voor Beton - Technieken Fluïda: HVAC & Sanitair

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Universiteit Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Korte inhoud
Het betreft de bouw van de technische installatie - fluïda tbv het gebouw ACB genaamd:
HVAC en Sanitaire Technieken
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het
KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van werken – minimaal één van dezelfde grootteorde als deze opdracht - die de
afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de
belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en
ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is,
worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van
de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het
tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de
regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In
voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de
aanbestedende overheid toegezonden.
Minimum vereisten
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 2
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2
truck tower-crane sharing