Rectificatie

Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KSV Jabbeke

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Jabbeke
Nationaal identificatienummer
0207.528.629
Postadres
Dorpsstraat 3
Plaats
Jabbeke
Postcode
8490
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Gabriël Acke
Telefoon
+32 50810124
E-mail
Gabriel.acke@jabbeke.be
Fax
+32 50810117

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.jabbeke.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KSV Jabbeke

Referentienummer: I/sec/2017/403777

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KFC Jabbeke opgedeeld in 5 percelen
Ruwbouw
Binnenafwerking
Technieken
- CVVS
- Elektriciteit
- Lift

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537081

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
1.3 Communicatie
In plaats van:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) www.jabbeke.be
Te lezen:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) www.jabbeke.be/bijlage/Nieuwe voetbalinfrastructuur KFC Jabbeke.rar

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!