Gemeente Mol
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst kleinschalige verhardingen fiets- en voetpaden 2017-2020

Geraamd bedrag: De raming over 4 jaar voor deze werken bedraagt vermoedelijk EUR 625.000,00. De raming bedraagt EUR 250.000 in 2017, EUR 125.000 in 2018, EUR 125.000 in 2019 en EUR 125.000 in 2020.
Toelichting:
"Raamovereenkomst kleinschalige verhardingen fiets- en voetpaden 2017-2020" betreft de onderhoudswerken op verschillende fiets- en voetpaden in de gemeente Mol. De diverse locaties worden op afroep bekend gemaakt. Per locatie zal er steeds een bijbehorende meetstaat voorzien worden.
Deze opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer. De opdrachten, op afroep, gebaseerd op deze raamovereenkomst zullen worden gegund op basis van de voorwaarden gesteld in deze raamovereenkomst. De aanbestedende overheid beschikt over de mogelijkheid om de opdracht voor de resterende looptijd te gunnen aan de volgende regelmatige bieder als de 1ste regelmatige bieder niet meer in staat is om de aan hem gegunde opdracht verder uit te voeren omwille van bijvoorbeeld stopzetting van de activiteiten, faillissement zonder overdracht van het handelsfonds,...
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar, waarbij de aannemer en het opdrachtgevend bestuur de mogelijkheid hebben op het einde van het lopende jaar de opdracht op te zeggen, door middel van aangetekend schrijven minimaal 3 maanden voor het einde van het lopende jaar.
Plaats van uitvoering: diverse locaties in Mol.

Publicatiedatum
27-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Mol
Postadres
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, BE
Contactpunt(en)
De heer Rob Eyckmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan.
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

Geen bewijsstukken in het kader van financiële draagkracht toe te voegen door de inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid zal zelf de nodige documenten opvragen.

Vakbekwaamheid

Vereiste erkenning voor uitvoering van de vernoemde werken toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4