Rectificatie

Stationswal Bree

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Bree
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijthof 10
Plaats
Bree
Postcode
3960
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annita Verhoeven
Telefoon
+32 497528061
E-mail
annita.verhoeven@bree.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bree.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293096

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stationswal Bree

Referentienummer: Bree-BE0111.001507.130-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Doel van dit project is om een volledig gescheiden rioleringsstelstel aan te leggen als gevolg van de eerste fase, Grauwe Torenwal. Hierbij wordt de herinrichting van de wegenis, voetpaden en fietspaden gecombineerd

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536693

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bijkomende informatie met betrekking tot hoofdstuk 9: Allerhande werken - 913: realiseren van historische put van de Verwerstoren (toegevoegd artikel)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!