Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Aankondiging van een opdracht

MI - Vervangen verticaal afvoerstelsel

MI - Vervangen verticaal afvoerstelsel

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45332300 - Leggen van afvoerbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Aankoop Infrastructuurprojecten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring mag geen voorbehoud of negatieve opmerking bevatten.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van minimaal 5 soortgelijke werken die de afgelopen 3 jaar werden verricht, minimaal 2 referenties dienen uit de zorgsector te zijn en betreffen werken uitgevoerd in een instelling “in werking”. De referenties gaan vergezeld van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D 16, Klasse 4