Anderlechtse Haard n.v.
Rectificatie

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Anderlechtse Haard n.v.
Nationaal identificatienummer
Projet
Postadres
Bergensesteenweg 595
Plaats
Brussel (Anderlecht)
Postcode
1070
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jonathan ROGER
Telefoon
+32 25567783
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25567789

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.foyeranderlechtois.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werken voor de installatie van centrale verwarming en SWW op de site Shakespeare te 1070 Anderlecht

Referentienummer: 2020/2017/03/01/

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331100 - Installeren van centrale verwarming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532262

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Samenvattende meetstaat MR 2017 - SO 2017:
In plaats van:
Hoeveelheid van artikel 63.22.2 « Leidingen & accessoires - collectoren » : 199 stuks. Hoeveelheid van artikel 65.22.5e « Aanvoerleidingen & accessoires - collectoren » : 199 stuks.
Te lezen:
Hoeveelheid van artikel 63.22.2 « Leidingen & accessoires - collectoren » : 0 stuks. Hoeveelheid van artikel 65.22.5e « Aanvoerleidingen & accessoires - collectoren » : 0 stuks.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
28-11-2017 11:00
Te lezen:
06-12-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à mercredi 6 décembre 2017, 11.00.