Middelkerke
Rectificatie

Zeedijk Westende: realisatie van de grasdijkzones

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Middelkerke
Nationaal identificatienummer
0207.495.668_22917
Postadres
Spermaliestraat 1
Plaats
Middelkerke
Postcode
8430
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jurgen De Meyere
Telefoon
+32 59313016
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.middelkerke.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375396

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zeedijk Westende: realisatie van de grasdijkzones

Referentienummer: Middelkerke-2167w-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht omvat de realisatie van de grasdijkzones Z01 & Z02 in Westende.Deze werken bestaan uit het bouwen van een afboording, het realiseren van een ophoging met zeezand op het strand, het realiseren van nieuw strandprofiel en het aanleggen van paden met omheining in de grasdijkzones.De werken omvatten in hoofdzaak:- op- en afbraakwerken van verhardingen, funderingen, lijnvormige elementen, massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen.- aanleg van verhardingen en lijnvormige elementen met alle toebehoren- ophoging met zeezand en verplaatsen van strandzand- het voorzien van afsluitingen en stuifschermen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516223

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht i.v.m. coronamaatregelen bij het dossier Zeedijk Westende Grasdijkzones