De Haan
Aankondiging van een opdracht

RESTAURATIE GEMEENTEHUIS : herinrichting 2e verdieping

Restauratie gemeentehuis De Haan : herinrichting 2e verdieping
De werken omvatten de volledige herinrichting van de 2e verdieping van het gemeentehuis. De andere verdiepingen van het gebouw blijven in gebruik tijdens de werken. De oppervlakte van de verdieping bedraagt circa 650m2.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Haan
Postadres
Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, BE
Contactpunt(en)
Architectenbureau Maarten Dobbelaere
Ter attentie van
Pieter-Jan Schneider

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria)
1) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (hierna ook “KB Plaatsing” en art 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006.
2) De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan zijn fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging. Het attest betreft de fiscale toestand vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing). Voor een Belgische inschrijver betreft het de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.
3) De inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt een attest bij zijn offerte van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. (Zie artikel 62§2 van het KB plaatsing).
4) De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt het attest bedoeld in artikel 62§2 van het KB plaatsing bij zijn offerte. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
Voor de buitenlandse inschrijver een gelijkwaardig attest van de bevoegde overheid of een verklaring onder eed voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land, waarbij de inschrijver verklaart in orde te zijn met de RSZ verplichtingen van het land van herkomst.
5) Indien de inschrijver zowel door 3) als 4) beoogd personeel tewerkstelt, zijn de beide bepalingen toepasselijk.
6) Indien de inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn offerte de verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 61-66 van het KB plaatsing en artikel 20§1/1 van de wet van 15 juni 2006 bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt.
7) Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
8) De kandidaat/inschrijver verstrekt de overige door deze artikelen vereiste bewijzen op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever.

Economische en financiële draagkracht

• Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
• 1) De inschrijver voegt bij zijn offerte de balans en resultatenrekening van de afgelopen 3 boekjaren
Minimumeis: geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

Referentielijst met min. 3 referenties qua omvang en inhoud gelijkaardige projecten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D24