Stad Oostende
Aankondiging van een opdracht

Heraanleg stationsomgeving - deel busstation

De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
- Opbreken van gebouw
- Opbreken van keerconstructies
- Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed
- Aanleggen van verharding in beton
- Aanleggen van verhardingen in betontegels
- Aanleggen van verharding in dijktegels
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Uitvoeren van lijnvormige elementen uit natuursteen
- Wegherstellingswerken – aansluiting bestaande toestand
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Plaatsen van wachtaansluitingen
- Plaatsen van KWS-afscheider
- Plaatsen van leuning
- Plaatsen van wachtbuizen
- Opmaken van as-builtplannen
- Allerhande werken
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- Bouw chauffeursgebouw
- Voorbereidende werken voor plaatsing luifels
- …
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45213311 - Bouwen van busstation
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oostende
Postadres
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Gregorius

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De te gunnen inschrijver zal per e-mail worden uitgenodigd de nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord in te dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na datum van de uitnodigingsmail, zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van de verklaring kan overgaan.
In toepassing van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 hoeft de Belgische inschrijver geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, geen rsz-attest en geen attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen toe te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil

Vakbekwaamheid

Nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6