Rectificatie

vervangen buitenschrijnwerk internaat De Spits

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Thonetlaan 106 A
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sarah Celis
Telefoon
-
E-mail
sarah@verret.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.go-antwerpen.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289616

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

vervangen buitenschrijnwerk internaat De Spits

Referentienummer: SGR1-Antwerpen-SGR/2017/007-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

vervangen buitenschrijnwerk internaat De Spits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534115

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het lastenboek werd de post omtrent de zonwering 41.31.10. aangepast/aangevuld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!